KVKK Aydınlatma Metni

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (“Betek” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Betek ile ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz (adı soyadı, anne-baba adı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet, pasaport numarası) iletişim bilgileriniz (ev/işyeri adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, kayıtlı elektronik posta adresi -KEP), müşteri işlem bilgisi (şikâyet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi), işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi), banka hesap verileriniz (banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası), şirket yerleşkelerimizin güvenliğine ilişkin veriler (CCTV kayıtları), iş/profesyonel yaşam ve eğitim verileriniz (meslek, mezun olunan okul, meslek için alınan eğitim, sertifikalar, özgeçmiş) ve özel nitelikli verileriniz (sağlık verileri) işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Betek ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; KVKK nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, bankalara, yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:Açık rızanızın bulunması,Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte “Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe/İstanbul, Türkiye” adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca talebinizi kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte [email protected] adresine iletebilirsiniz.