BETEK BOYA ve KİMYA SANAYİ A.Ş.

NİPPON PAINT, DECOMASTER ART ACADEMY KATILIMCILARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

BETEK BOYA ve KİMYA SANAYİ A.Ş.’ye hoş geldiniz!
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. ( “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; (i) Kimlik Bilgileriniz (ad soyadı, imza); İletişim Bilgileriniz (adres, e-posta, telefon); Beden bilgileriniz ( S,M,L,XL);Cinsiyetiniz; Eğitim bilgileriniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi; Şirketimizin
Nippon Paint Decomaster Art Academy eğitimleri kapsamında bilgileriniz gerek Nippon Paint Decomaster Art Academy eğitimleri kapsamında ve gerekse şirketlerimizin her türlü ürün, hizmet ve çalışmaları hakkında tarafınıza iletişim mecraları kanalıyla hizmet, kampanya, tanıtım, promosyon, iletişim ve duyuru/bilgilendirme faaliyetleri yürütülmesi, ürün, hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi ,veri analitiği çalışmalarının yapılması, ayrıca tarafınızdan gelen her türlü taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması amaçları kapsamında işlemektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, Şirketimizin ilgili birimleri, gizlilik yükümlülüğüne tabi yurtiçi ve yurtdışında yerleşik hissedar, iştirak, tedarikçi ve iş ortaklarımız, kanunen gerekli hallerde yetkili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden; fiziki, yazılı ve sözlü olarak, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde, Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi;
  • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
  • İlgili kişinin kendisince alenileştirilmiş olması;
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
    işlenmesinin zorunlu olması; açık rızanız olması.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN 11. MADDESİNDEKİ HAKLARI

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, dilekçe ve kimlik doğrulayıcı
belgeler ile birlikte “Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe/İstanbul, Türkiye” Şirketimiz adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca Kanun 11. maddesi talebinizi kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte [email protected] adresine iletebilirsiniz.

BETEK BOYA ve KİMYA SANAYİ A.Ş. NİPPON PAINT DECOMASTER ART ACADEMY EĞİTİMLERİ KATILIMCILARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerimin anılan aydınlatma metninde belirtilen süreçler ve
amaçlar kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. tarafından ilgili mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine işlenmesine derlenmesine aktarımına paylaşımına sınıflandırılmasına ve gereken
süre boyunca muhafazasına izin ve onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.